Nagura stones

Shiro Mikawa Nagura

Asano stamped Mikawa Nagura

Odori Nagura

Odori nagura stones

Shiro Mikawa Nagura

Asano stamped Mikawa Nagura