Kanna blades archives

Hoju
Hoju
Hidari Kunihide
Made by Tanaka Shogo
Keijiro
Made by Ishiguro
Aoi Masanobu
Made by Tanaka Shogo
Aoi Sakon
Aoi Sakon
Senjaku, Chiyozuru III
Senjaku kanna blade
Dogyu
dogyu
harugasumi
Harugasumi
Hoken
Hoken
Show More
kuniyoshi
Mandaitsuru
Mandaitsuru
Myohoin Chiyozuru
Myohoin
Onnazakari
Onnazakari
Raikunitoshi
Ryusen
Ryusen
Hironobu
Made by Ishido Teruhide
juichi
Ryusensai Juichi blade
hiun1
Hiun blade by Ishido Hideo
Show More
Sakon
Sakon kanna blade
Shoun
Ikkanji Tadatsuna
Tamasakon
Tamasakon
Tameyasu
Teruhide
Ishido Teruhide kanna blade
tokon
Seiken
Seiken kanna blade
Unryu
Show More
Sakurabuncho
Reijin
Unsen
Kenmei
Hyogonokakmi
Yoshiyasu
Yoshimitsu
Zuio
Hontoshihide
Hontoshihide kanna blade
Show More
Ikkanji
Ikkanji Shoryu
Juryo
Juryo kanna blade
Unju
Unju kannablade
Shikan
Shikan kanna blade
Tenkei
Tenkei kanna blade
Hoken
Hoken kanna blade
Musashi
Musashi kanna blade
Koreaki
Koreaki kanna blade
Kabutowari
Kabutowari kanna blade
Show More
Akihide
Akihide kanna blade
Marumo
Marumo Kanna blade
Show More